ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


Η όλη Διαδικασία Κατάταξης εκτελείται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου 
http://cert.grhotels.gr του Ξ.Ε.Ε. και ακολουθάει τα εξής βήματα:

- Εγγραφή στο http://cert.grhotels.gr και είσοδος στο Σύστημα Κατάταξης του Ξ.Ε.Ε.

- Συμπλήρωση του αυτοελέγχου του καταλύματος (Αυτοαξιολόγηση)

- Αίτηση και Σύμβαση με το φορέα GMCert

- Υποβολή Αίτησης Κατάταξης

- Υλοποίηση επιτόπιας επιθεώρησης από το φορέα GMCert 

- Σύνταξη και υποβολή Τεχνικής Έκθεσης και Βεβαίωσης από το φορέα GMCert στο Ξ.Ε.Ε.

- Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης.