ΠΡΟΦΙΛ
Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης GMCert - Πράσινη Μεσογειακή Πιστοποίηση, λειτουργεί με τη νομική μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας και ιδρύθηκε από μια ομάδα γεωπόνων και επιστημόνων με μακρά ενασχόληση και πείρα στον χώρο της πιστοποίησης το 2008.

Είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1722/Β/03/11/2010 με Κωδικό Έγκρισης:GR-BIO-10 και έχει το υπ' Αρ. 673-2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012.

Ο GMCert παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων και συστημάτων αγροπεριβολλοντικού χώρου σε όλες τις ενδιαφερόμενες μονάδες παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/ και αποθήκευσης, προϊόντων.

Το 2017 ο GMCert, διαπιστεύτηκε από το Ε.Σ.Υ.Δ. για τη διενέργεια ελέγχων Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων μέσω του νέου Συστήματος Κατάταξης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Ο GMCert δραστηριοποιείται πάνω:

 

(α) Στον έλεγχο των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας, ώστε να κρίνει κατά πόσον πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών.

(β) Στην πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας.

(γ) Στην βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας με καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται για την πιστοποίηση κάθε είδος βιολογικού προϊόντος.

(δ) Στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας.
(ε) Στη διενέργεια ελέγχων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων (Ξενοδοχείων - Ενοικιαζόμενων Δωματίων).

(ζ) Στη δημιουργία έγκυρου, μοναδικού και κοινά αποδεκτού πιστοποιητικού συμμόρφωσης και Σήματος Συμμόρφωσης.

 • FILE_750AAD-C334D9-1005AD-299ECC-82540B-286906.jpg

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • FILE_C7C843-DE06A3-9D3AB6-5663C2-285507-370165.jpg

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 • FILE_EA99F0-A57A9F-3B8B5C-E18E74-8DB824-9C83AB.png

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 • FILE_22B1DC-3CB785-03E480-DDEDF0-7E4B44-6F72E3.jpg

  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ