Σύσταση του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης

Με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας του, κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, o GMCert συστήνει το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.). Η σύσταση του Α.Σ.Π. πραγματοποιείται μετά από γραπτή πρόσκληση της Διοίκησης του GMCert στους ανάλογους Φορείς.

Αρμοδιότητες του Α.Σ.Π.

Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης:

 •  Ελέγχει δειγματοληπτικά την ορθή απονομή εγγράφων πιστοποίησης σε ενταγμένους στον GMCert Επιχειρηματίες,
 •  Ελέγχει τον τρόπο επίλυσης όλων των παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών εναντίον του GMCert,
 •  Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς τον GMCert για θέματα πολιτικής στην πιστοποίηση, 
 • Έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τις Διαδικασίες και τον Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης του GMCert,
 •  Εισηγείται τη συγκρότηση Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, για την παροχή γνωμοδότησης σε αυτό κατά την κρίση του και κατά περίπτωση (σε θέματα τεχνικά ή σε θέματα υποστήριξης ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012).

Στην περίπτωση που κατά την δειγματοληπτική εξέταση από το Α.Σ.Π. της ορθής χορήγησης πιστοποιητικών βρεθεί λόγος αναστολής/ανάκλησης πιστοποιητικού, το Α.Σ.Π.:

 •  Έχει την αρμοδιότητα να αναπέμπει τις περιπτώσεις για αναστολή και ανάκληση του εν λόγω πιστοποιητικού στο Τμήμα Πιστοποίησης για επανεξέταση,
 •  Έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τη Διοίκηση του GMCert σε θέματα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου προς τις υπηρεσίες πιστοποίησης του GMCert και υλοποίησης διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών.
Σύνθεση του Α.Σ.Π.

Στο Α.Σ.Π. συμμετέχουν εκπρόσωποι των άμεσα ενδιαφερομένων μερών καθώς και φυσικά πρόσωπα. Τα μέλη του Α.Σ.Π. διαθέτουν γνώση – εμπειρία τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 • Σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του GMCert
 • Βιολογική Γεωργία και γενικότερα βιολογικός τρόπος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας
 • Σε θέματα συστημάτων Ποιότητας
 • Στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και στους σχετικούς εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς που αφορούν την πιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων αγροπεριβαλλοντικού χώρου.
Επιτροπή Ενστάσεων

Με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας του, κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, o GMCert συστήνει την Επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων.
Η Επιτροπή Ενστάσεων ενημερώνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου Πιστοποίησης του GMCert άμεσα σε κάθε περίπτωση υποβολής ένστασης εναντίον αποφάσεων Πιστοποίησης του GMCert και μη αποδοχής του συμβεβλημένου επιχειρηματία μη συμμορφώσεων κατά την καταγραφή τους από συνεργαζόμενο με τον GMCert ελεγκτή, στα πλαίσια διενέργειας ελέγχου. Η Επιτροπή, για την εξέταση κάθε ένστασης, μπορεί να ζητήσει αναλυτική πληροφόρηση η οποία θα περιλαμβάνει τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα για τις συγκεκριμένες ενέργειες και τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Η αμεροληψία και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων διασφαλίζεται από την υπογραφή από όλα τα μέλη της, της δήλωσης εμπιστευτικότητας του GMCert. Τα μέλη ορίζονται λόγω της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν.

Διενέργεια Ελέγχων και Αποφάσεις Συμμόρφωσης

Οι εγκεκριμένοι ελεγκτές του GMCert έχουν την εκτελεστική ευθύνη και δικαιοδοσία από την Διοίκηση για τη διαχείριση όλων των λειτουργιών που αφορούν τον έλεγχο πελατών του Οργανισμού. Ομάδα έμπειρων γεωτεχνικών έχει αναλάβει την αρμοδιότητα των ελέγχων στις γεωργικές, κτηνοτροφικές και τις παρασκευαστικές επιχειρήσεις, καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων ελεγκτών. Κάθε αίτηση πελάτη για πιστοποίηση χειρίζεται από τον Υπεύθυνο Τμήματος Πιστοποίησης. Η απόφαση συμμόρφωσης για τη χορήγηση ή μη πιστοποιητικών και βεβαιώσεων λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης.

Διοίκηση

Η διοίκηση αποτελείται από νέους επιστήμονες με όρεξη για δουλειά και όραμα για την αναβάθμιση του σημαντικού αυτού κλάδου της γεωργίας. Μέλη της διοίκησης έχουν διατελέσει σύμβουλοι – μελετητές και έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια της βιολογικής και αειφορικής γεωργίας.

Latest News